Algemene voorwaarden

V3 03-10-2019 | 21:34:51

Algemene voorwaarden

Neem voordat je start onderstaande voorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Website algemeen

Deze website is eigendom van Madurodam. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Deze website is met veel zorgvuldigheid gemaakt. Het kan voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. Wij hopen dat je ons hierop wilt wijzen zodat we deze site zo goed en compleet mogelijk blijven maken. Stuur een email met je opmerkingen naar info@madurodammarathon.nl

Madurodam en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Madurodam en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Madurodam en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

De inhoud van deze website wordt gemodereerd en Madurodam behoudt zich het recht voor inhoud met racistische, discriminerende, beledigende, pornografische of anderzijds provocerende inhoud (tekst, fotos, filmpjes) zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

Evenementvoorwaarden

Madurodam Marathon is een fondsenwervend event van Madurodam in samenwerking met stichting het Gehandicapte Kind. Voor de productie van het event wordt samengewerkt met Radiante. Zowel Madurodam als stichting het Gehandicapte kind als Radiante zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of schade die tijdens het hardloopevent ontstaat. Met het inschrijven voor de Madurodam Marathon verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de onderstaande event voorwaarden. De organisatie behoudt zich het recht voor iemand uit te sluiten van deelname wanneer hij/zij zich niet houdt aan de onderstaande regels en voorwaarden.

Het deelnemen aan de Madurodam Marathon gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer is zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade toegebracht aan derden.

De opbrengsten die binnenkomen via deze website komen ten bate van stichting het Gehandicpate Kind. Indien een deelnemer of team toch afziet van deelname na inschrijving, zullen de opgehaalde donaties en het inschrijfgeld niet gerestitueerd worden. Deelnemers houden rekening met de doelstellingen van de Madurodam Marathon en het hieraan gelieeerde goede doel. Deelnemers communiceren over hun inzet en sponsorwervende activiteiten naar zowel Madurodam als het Gehandicapte Kind als richting potentiele sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Acties met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, zijn niet toegestaan. Madurodam is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan het evenement.

Het inschrijfgeld bedraagt ongeacht de afstand €12,50 voor kinderen die zich individueel inschrijven en €10,50 als ze dat in scholenverband doen. Volwassenen betalen €19,50. Inschrijving van een bedrijf is €29,50 ongeacht of het een kind of volwassenen betreft. Inschrijvingen zijn definitief zodra de betaling voldaan is. Mogelijk is het inschrijvingsgeld op de dag van het event afwijkend van voorgenoemde bedragen.

Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en andere uitingen voor promotionele doeleinden van de organisatie.

Deelnemers onder de 16 jaar mogen alleen meedoen met toestemming van hun ouders door hun telefoonnummer mee te geven bij de inschrijving.

De 1,69km en 3,2km routes worden door mensen beveiligd echter bevatten een deels niet hermetisch afgesloten parcours. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. De deelnemers dienen zicht te gedragen als alle andere weggebruikers. Verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt uiteraard ook bij de deelnemers zelf. De organisatie draagt zorg voor een afgebakend pad, verkeersregelaars en andere afzettingen die noodzakelijk om het reguliere verkeer gedurende de loop tegen te houden.

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, artikel 6:75 BW) besluiten het evenement af te gelasten, voortijdig te beëindigen of op te schorten. Door het besluit hiertoe ontstaat er geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemer gemaakte kosten in verband met het event. Er vindt nimmer restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Deelname aan de Madurodam Marathon is voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor de schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolgen van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. Deelnemer vrijwaart organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekert te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Sponsoren van het evenement en de gemeente Den Haag zijn op dezelfde voet als organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

Auteursrecht

Madurodam spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Madurodam Marathon, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Madurodam tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Opbrengst & Transactiekosten

Opbrengst van alle fondsenwervende transacties die via deze website verlopen gaan naar stichting het Gehandicapte Kind. Stichting het Gehandicapte Kind besteedt deze inkomsten aan haar project "Samen naar School'. Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Madurodam en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Madurodam Marathon zullen Madurodam, NSGK en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Madurodam, NSGK en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Madurodam geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Madurodam, NSGK en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Madurodam daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Madurodam, NSGK en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Madurodam en/of NSKG over Madurdam Marathon wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@madurodammarathon.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Madurodam Marathon jonger is dan 16 jaar, zal Madurodam, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Madurodam niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Madurodam en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Madurodam en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

 

Madurodam is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.